برگزاری دوره آموزشی لوله کش عمومی
1400/06/18

برگزاری دوره آموزشی لوله کش عمومی جهت کارکنان واحد تاسیسات مجتمع معدنی فلات مرکزی

برگزاری جلسه مهارت آموزی سربازان
18/1400/06

برگزاری جلسه مهارت آموزی کارکنان وظیفه ناحیه مقاومت بسیج بافق

هفته ملی مهارت
//

هفته ملی مهارت گرامی باد

برگزاری جلسه اوقات فراغت
1400/04/01

برگزاری جلسه اوقات فر اغت تابستان 1400